Новини

Създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЦЕТК) за района на Българската антарктическа база (БАБ).

Днес 17.09.2015 г. инж. Светослав Наков, изпълнителен директор на АГКК и проф. Христо Пимпирев, председателя на управителния съвет на БЪЛГАРСКИЯ АНТАРКТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ подписаха договор за създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЦЕТК) за района на Българската антарктическа база (БАБ).

Нов модерен офис в СГКК БУРГАС

Нов модерен офис на Агенцията по геодезия, картография и кадастър откри днес в Бургас министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Тя благодари на кмета на Бургас Димитър Николов за помещението, което общината предостави за фронт офис на агенцията в града. След направения ремонт то отговаря на всички европейски стандарти, каза Павлова. 

Заповед № РД-13-207/16.06.2015 – за промяна на формата за обмен на кадастрални данни

Документи: 

От Документи: по- горе бихте могли да изтеглите Заповед № РД-13-207/16.06.2015 – за промяна на формата за обмен на кадастрални данни.

Промените са в пояснинието на Ключова дума , последвана от код , име или стойност - COORDTYPE t,h,[zon]

НОВА БАНКОВА СМЕТКА !!!

Уважаеми потребители, 

Във връзка с преминаването на АГКК към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, от 05.01.2015г. на Агенцията е открита нова сметка за получаване на приходи /такси по Тарифа 14/, както следва: 

IBAN: BG13 BNBG 9661 3100 1104 01

BIC: BNBGBGSD

Българска народна банка

Платежни документи за извършени преводи към старите сметки на АГКК ще бъдат приемани до 26 март 2015г. 

Отговори на въпроси свързани с процедурата по създавне на ККР

1. Какъв е ангажиментът на гражданите при изработването на КККР?

След откриване на производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри (ККР| и в предвидения в заповедта за откриването му срок, собственикът на недвижим имот и носителят на друго вещно право следва да изпълни предвидените в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) задължения, а именно:

-  да осигури свободен достъп до имота си за извършване на геодезически измервания;