ДВ, бр. 26 от 01.04.2016 г.

Версия за печатВерсия за печат

 В ДВ, бр. 26 от 01.04.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

 Заповед № РД-18-3 от 08.03.2016 г. – за землището на с. Каменица и селата Брестака, Илинден, Плъзище, Преспа, Хвърчил и Черковище, общ. Мирково, обл. София;

Заповед № РД-18-5 от 14.03.2016 г. – за землището на с. Извор, общ. Бургас, обл. Бургас;

Заповед № РД-18-6 от 15.03.2016 г. – за частта от землището на с. Белчин, общ. Самоков, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-7 от 15.03.2016 г. – за частта от землището на с. Долни Окол, общ. Самоков, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. – за частта от землището на с. Горни Окол, общ. Самоков, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-9 от 15.03.2016 г. – за частта от землището на с. Гуцал, общ. Самоков, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-10 от 15.03.2016 г. – за частта от землището на с. Клисура, общ. Самоков, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-11 от 15.03.2016 г. – за частта от землището на с. Ковачевци, общ. Самоков, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-12 от 15.03.2016 г. – за частта от землището на с. Марица, общ. Самоков, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-13 от 15.03.2016 г. – за частта от землището на с. Поповяне, общ. Самоков, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-14 от 15.03.2016 г. – за частта от землището на с. Продановци, общ. Самоков, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-15 от 15.03.2016 г. – за частта от землището на с. Райово, общ. Самоков, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-16 от 15.03.2016 г. – за частта от землището на с. Рельово, общ. Самоков, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-17 от 15.03.2016 г. – за частта от землището на с. Широки дол, общ. Самоков, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-18 от 15.03.2016 г. – за частта от землището на с. Ярлово, общ. Самоков, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

 

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 03.05.2016 г. вкл.) пред административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната Служба по геодезия, картография и кадастър София.

 

 

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за частта от землищата на гр. Суворово, с. Баново, с. Дръндар, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Левски, с. Просечен, с. Николаевка и с. Чернево, общ. Суворово, която е разположена извън границите на урбанизираната територия. Кадастралната карта и кадастралните регистри са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 03.05.2016 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.“

 

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново, област Велико Търново, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 03.05.2016 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.“