ДВ, бр. 29 от 12.04.2016 г.

Версия за печатВерсия за печат

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за частта от землищата на гр. Вълчи дол, с. Бояна, с. Брестак, с. Войводино, с. Генерал Киселово, с. Генерал Колево, с. Добротич, с. Есеница, с. Звънец, с. Изворник, с. Искър, с. Калоян, с. Караманите, с. Метличина, с. Михалич, с. Оборище, с. Радан войвода, с. Стефан Караджа, с. Страхил, с. Червенци и с. Щипско, общ. Вълчи дол, която е разположена извън границите на урбанизираната територия. Кадастралната карта и кадастралните регистри са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” (до 12.05.2016 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  пред Службата по геодезия, картография и кадастър Варна”.

“Службата по геодезия, картография и кадастър Видин, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” по трасето на железoпътен участък Видин - Медковец, попадащи в землището на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“ (до 12.05.2016 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред Службата по геодезия, картография и кадастър Видин.“

“Службата по геодезия, картография и кадастър Монтана, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” по трасето на железoпътен участък Видин - Медковец, попадащи в землищaтa на с. Княжева махала, с. Дъбова махала, гр. Брусарци, община Брусарци и с. Медковец, община Медковец, област Монтана, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 12.05.2016 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Монтана.”