График за възлагане на обществени поръчки на АГКК за 2017 година

Версия за печатВерсия за печат

УТВЪРДИЛ:

/П/ 

За Изпълнителен директор на АГКК

ЛАЗАРИНКА СТОИЧКОВА

(съгл. Заповед №РД-02-14-881/04.11.2016 г.

изм. и доп. със Заповед № РД-02-14-891/09.11.2016 г.

на Министъра на РРБ)

 

График за възлагане на обществени поръчки на АГКК за 2017 година 

 

Предмет на поръчката

Вид на процедурата

Прогнозна стойност

в лева

Планирано начало

на процедурата

Планиранo време за подготовка и провеждане и сключване на договор по процедурата

Срок на изпълнение на договор

Отговорни звена

 

КАДАСТЪР

1. 

„Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места  в общини Божурище  и Долна баня, област София с 3 (три) обособени позиции“

Открита процедура

ОП 1 – 91 654 лв.

ОП 2 – 122 720 лв.

ОП 3 – 132 533 лв.

 

Общо:

346 907 лв. без ДДС,

416 288 лв.

с ДДС 

юни - юли 2017 г.

Шест месеца

18 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и
дирекция КСК, отдел СПКККР

2. 

„Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Аксаково и
с. Струмяни и на други населени места в общини Благоевград, Гоце Делчев, Кресна, Сандански, Симитли и Струмяни с 4 (четири) обособени позиции“

Открита процедура

ОП 1 – 171 891 лв.

ОП 2 – 128 996 лв.

ОП 3 – 127 131 лв.

ОП 4 – 46 800 лв.

 

Общо:

474 818 лв.

без ДДС,

569 782 лв.

с ДДС 

юни - юли 2017 г.

Шест месеца

18 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и
дирекция КСК, отдел СПКККР

3. 

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Кресна и
с. Гърмен и на други населени места в общини Кресна, Гърмен, Петрич и Ботевград с 5 (пет) обособени позиции

Открита процедура

ОП 1 - 120 493 лв.

ОП 2 - 145 467 лв.

ОП 3 - 126 933 лв.

ОП 4 - 113 654 лв.

ОП 5 - 158 200 лв.

 

Общо:

664 747 лв. без ДДС,

797 696 лв. с ДДС

юни-юли 2017 г.

Шест месеца 

18 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и
дирекция КСК, отдел СПКККР

4. 

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Долни чифлик и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Велики Преслав, Нови пазар и Смядово с  5 (пет) обособени позиции

Открита процедура

ОП 1 - 100 835 лв. 

ОП 2 - 212 093 лв.

ОП 3 - 212 667 лв.

ОП 4 - 260 373 лв.

ОП 5 - 275 227 лв.

 

Общо:

1 061 195 лв.

без ДДС,

1 273 434  лв. с ДДС

юни-юли 2017 г.

Шест месеца 

18 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и
дирекция КСК, отдел СПКККР

5.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център с. Ружинци и на други населени места  в общини Ружинци и Видин с  4 (четири) обособени позиции

Открита процедура

ОП 1 - 204 467 лв.

ОП 2 - 146 333 лв.

ОП 3 - 241 360 лв.

ОП 4 - 228 173 лв.

Общо:

820 333 лв.

без ДДС,

984 400 лв. с ДДС

юни-юли 2017 г.

Шест месеца

18 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и
дирекция КСК, отдел СПКККР

6.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места  в общини Велико Търново, Елена и Полски Тръмбеш с 4 (четири) обособени позиции“

Открита процедура

ОП 1 - 213 680 лв.

ОП 2 - 233 000 лв.

ОП 3 - 229 133 лв.

ОП 4 - 207 974 лв.

 

Общо:

883 787 лв.

без ДДС,

1 060 544 лв.

с ДДС 

юни-юли 2017 г.

Шест месеца

18 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и
дирекция КСК, отдел СПКККР

7. 

„Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места  в общини Севлиево, Трявна, Златоград и Нова Загора с 4 (четири) обособени позиции“

Открита процедура

ОП 1 - 209 947 лв.

ОП 2 - 235 444 лв.

ОП 3 - 88 200 лв.

ОП 4 - 195 840 лв.

 

Общо:

729 431 лв.

без ДДС,

875 317 лв. с ДДС

юни-юли 2017 г.

Шест месеца

18 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и
дирекция КСК, отдел СПКККР

8. 

„Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Генерал Тошево и на други населени места  в община Генерал Тошево с 5 (пет) обособени позиции“

Открита процедура

ОП 1 - 259 933 лв.

ОП 2 - 240 934 лв.

ОП 3 - 236 800 лв.

ОП 4 - 225 680 лв.

ОП 5 - 251 000 лв.

 

Общо:

1 214 347 лв.

без ДДС,

1 457 216 лв.

с ДДС 

юни-юли 2017 г.

Шест месеца

18 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и
дирекция КСК, отдел СПКККР

9.

„Създаване на КККР на урбанизираните. територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих и с. Самуил и на други населени места  в общини Исперих, самуил и Силистра с 5 (пет) обособени позиции“

Открита процедура

ОП 1 - 225 933 лв.

ОП 2 - 254 160 лв.

ОП 3 - 175 733 лв.

ОП 4 - 161 974 лв.

ОП 5 - 204 293 лв.

 

Общо:

1 002 093 лв.

без ДДС,

1 226 512 лв.

с ДДС 

юни-юли 2017 г.

Шест месеца

18 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и
дирекция КСК, отдел СПКККР

10.

„Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Антоново и на други населени места  в общини Антоново, обл. Търговище и Бяла, обл. Русе с 5 (пет) обособени позиции“

Открита процедура

ОП 1 - 157 987 лв. 

ОП 2 - 167 186 лв.

ОП 3 - 159 480 лв.

ОП 4 - 155 627 лв.

ОП 5 - 159 840 лв.

 

Общо:

800 120 лв.

без ДДС,

960 144 лв. с ДДС

юни-юли 2017 г.

Шест месеца

18 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и
дирекция КСК, отдел СПКККР

11.

„Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места  в общини Монтана, Вършец и Мездра с 4 (четири) обособени позиции“

Открита процедура

ОП 1 - 204 160 лв.

ОП 2 - 130 173 лв.

ОП 3 - 251 227 лв.

 

Общо:

585 560 лв.

без ДДС,

702 672 лв. с ДДС

юни-юли 2017 г.

Шест месеца

18 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и
дирекция КСК, отдел СПКККР

 

Обща стойност:

8 583 338 лв. без ДДС

10 324 005 лв. с ДДС

 

 

ПРОЦЕДУРИ ПО ИЗДРЪЖКА НА АГКК /в т.ч. и капиталови разходи/

 

12.

„Доставка на автомобилно гориво и автокозметика чрез карти за безналично плащане за нуждите на органи на изпълнителната власт“

*Старият договор изтича на 15.07.2017г. /през 2016 г. е подадена  заявка през ЦООП и вече има сключено рамково споразумение там/

 

ЦООП

166 102 лв.

без ДДС

 

199 322 лв.

с ДДС

май 2017 г.

Два месеца

24 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

13.

„Доставка на канцеларски материали,тонери,пликове, хартия, бланки и консумативи за нуждите на АГКК“

*През ЦООП за тонерите /има подадена заявка през 2016г./

Открита процедура

375 000 лв.

без ДДС

 

450 000 лв.

с ДДС

юни 2017 г.

Шест месеца

24 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

14.

„Текущи ремонти на сградния фонд на Агенция по геодезия, картография и кадастър по 6 (шест) обособени позиции“:

1. Северозападен район;

2. Северен централен район;

3. Североизточен район;

4. Югоизточен район;

5. Югозападен район;

6. Южен централен район

Открита процедура

ОП 1 – 62 810 лв. ОП 2 – 140 140 лв. ОП 3 – 51 425 лв. ОП 4 – 139 205 лв. ОП 5 – 86 460 лв. ОП 6 – 54 175 лв.

 

Общо:

534 215 лв.

без ДДС

641 058 лв.

с ДДС

февруари 2017 г.

Шест месеца

24 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

15.

„Проектиране, основни ремонти, строителен и авторски надзор /инженеринг/ на сградния фонд на СГКК“

Открита процедура

708 000 лв.

без ДДС

 

849 600 лв.

с ДДС

август-септември

2017 г.

Шест месеца

24 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

16.

„Инженеринг  на сградата на Картографията на бул. Цар Борис ІІІ“

/при утвърждаване на ПМС /

Открита процедура

6 900 000 лв.

без ДДС

 

8 280 000 лв.

с ДДС

март-април 2017 г.

Шест месеца

24 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

17.

„Проектиране, доставка и монтаж на асансьори в СГКК-София, СГКК-Силистра и СГКК-Ловеч“

Открита процедура

150 000 лв.

без ДДС

180 000 лв. 

с ДДС

септември 2017 г.

Шест месеца

12 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

18.

„Доставка и монтаж на офис – обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ – евентуално през ЦООП

 

ЦООП

209 921 лв. 

без ДДС 

 

251 905 лв.

с ДДС

септември 2017 г.

Два месеца

24 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

19.

„Проектиране, изработка, доставка и монтаж на архивни шкафове-вагонетки  за нуждите на СГКК“

Открита процедура

200 000 лв.

без ДДС

 

240 000 лв.

с ДДС

април 2017 г.

Шест месеца

6 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

20.

„Почистване на работните и сервизни помещения в сградите на АГКК , гр. София, ул. Мусала №1 и в сградите, етажите от сгради и помещения, заети от териториални звена- СГКК , находящи се на територията на страната“

*  Договорът изтича м.02.2018 /евентуално, ако се появи опция през ЦООП/

Открита процедура

382 000 лв.

без ДДС

 

458 400 лв.

с ДДС

 

юли-август 2017 г.

Шест месеца

24 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

21.

„Доставка на автомобилни гуми – 92 бр. летни, 132 бр. зимни и 4 бр. Джанти“

Открита процедура

29 125 лв.

без ДДС

 

34 950 лв.

с ДДС

февруари 2017 г.

Шест месеца

1 месец

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

22.

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“

Открита процедура

135 000 лв.

без ДДС

 

162 000 лв.

с ДДС

февруари 2017 г.

Шест месеца

24 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД, дирекция ИС, дирекция ФСУ, отдел УСЛ

23.

„Предоствяне на фиксирани телефонни услуги и интернет услуги за нуждите на АГКК“

Открита процедура

90 200 лв. без ДДС /в т.ч. 10% опции във връзка с увел.бр.линии

108 240 лв. с ДДС

февруари 2017 г.

Шест месеца

24 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД, дирекция ИС, дирекция ФСУ, отдел УСЛ

24.

Очила

събиране на оферти с обява, съгласно гл.XXVI, чл. 186-189 от ЗОП

70 000 лв

без ДДС

 

84 000 лв.

с ДДС

февруари 2017 г.

Два месеца

3 месеца

Дирекция АПО

25. 

„Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“

Открита процедура

760 800 лева

февруари 2017 г.

Шест месеца

24 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД  и  отдел ЧРДО, дирекция ИС

26. 

„Сканиране на досиета на СГКК София-град и привързването им към КАИС“

Открита процедура

750 000 лв.

без ДДС

900 000 лв.

с ДДС

февруари 2017 г.

Шест месеца

12 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД

дирекция ИС 

 

 

IT ПРОЦЕДУРИ

 

27. 

„Осигурявване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК по 3 (три) обособени позиции“:

ОП 1- „Осигурявване и поддръжка на КАИС и ИИСКИР“

ОП 2 – „Осигурявване и поддръжка на СУЕАГ и ИССКЧК“

ОП 3 – „Осигурявване и поддръжка на регистър на географските наименования и регистър на имотите съгласно спецификациите на INSPIRE“

Открита процедура

ОП 1 - 625 000 лв.

ОП 2 - 200 000 лв.

ОП 3 - 83 333 лв.

 

Общо:

908 333 лв.

без ДДС

1 090 000 лв.

с ДДС

март 2017 г.

Шест месеца

24 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ИС, отдел…

28. 

„Осигуряване на комуникационна свързаност на АГКК“

Открита процедура

133 333 лв.

без ДДС

 

160 000 лв.

с ДДС 

февруари 2017 г.

Шест месеца

24 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ИС, отдел…

 

ПРОЦЕДУРИ ПО ОПДУ

29.

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции“

Открита процедура

ОП 1 – 2 48 850 лв.

ОП 2 – 245 888 лв.

ОП 3 – 388 746 лв.

ОП 4 – 408 167 лв.

ОП 5 – 392 367 лв.

ОП 6 – 296 579 лв.

ОП 7 – 329 825 лв.

ОП 8 – 301 188 лв.

ОП 9 – 356 817 лв.

ОП 10 – 394 011 лв.

 

Общо:

3 362 438 лв.

без ДДС

4 034 926 с ДДС

февруари 2017 г.

Шест месеца

18 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД,
дирекция КСК, отдел СПКККР, Дирекция ФСУ, отдел ФСП

30.

„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия“

Открита процедура

1 727 753 лв.

без ДДС

 

2 073 304 лв.

с ДДС

март 2017 г.

Шест месеца

15 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД,
дирекция КСК, отдел СПКККР, Дирекция ФСУ, отдел ФСП

31.

Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура“

Открита процедура

583 333 лв.

без ДДС

700 000 лв.

с ДДС

април 2017 г.

Шест месеца

12 месеца 

Дирекция АПО, отдел ОПД,

дирекция КСК, отдел СПКККР и отдел СК, Дирекция ФСУ, отдел ФСП, Дирекция ИС

32.

„Обучение на вътрешни и външни институционални потребители“

Открита процедура

375 000 лв.

без ДДС

450 000 лв.

с ДДС

февруари 2017 г.

Шест месеца

12 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД,
Дирекция ФСУ, отдел ФСП

33.

Външна експертна подкрепа - договори с физически лица

съгласно глава двадесет и шеста, чл. 186-189 от ЗОП - събиране на оферти с обява

66 616 лева

септември 2017 г.

Шест месеца

12 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД,
Дирекция ФСУ, отдел ФСП

34.

„Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра по 2 (две) обособени позиции“

* В момента е спряна.

Открита процедура

ОП 1 – 3 916 667 лв.

ОП 2 – 83 333 лв. 

 

Общо:

4 000 000 лв.

без ДДС

4 800 000 лв.

с ДДС

Обжалвана процедура

 

18 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД,  Дирекция ФСУ, отдел ФСП, Дирекция ИС

35.

„Дейности по осигуряване на информация и комуникация“

съгласно глава двадесет и шеста, чл. 186-189 от ЗОП - събиране на оферти с обява

40 834 лв.

без ДДС

 

49 000 лв.

с ДДС

февруари 2017 г.

Два месеца

22 месеца

Дирекция АПО, отдел ОПД и Дирекция ФСУ, отдел ФСП