Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Съобщение и график за изработване на Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри за територията в строителните граници на с. Дъбован, общ. Гулянци, област Плевен

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА с.ДЪБОВАН, общ.ГУЛЯНЦИ, обл.ПЛЕВЕН

СЪОБЩЕНИЕ

За изработване на Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри за територията в строителните граници на с. Дъбован, общ. Гулянци, област Плевен.

Удължаване на срок за прием на документи за етап КККР за урбанизираните територии, попадащи в землището на гр. ЗЛАТИЦА, общ. Златица, обл. София”

ДО

НАЧАЛНИКА НАСГКК – СОФИЯ ОБЛАСТ
КОПИЕ ДОКМЕТА НА ОБЩ. ЗЛАТИЦА
ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ/ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В ДВ, бр. 41 от 23.05.2017 г. са обнародвани са заповеди на Изпълнителния директор на АГКК, както следва:

ДВ, бр. 41 от 23.05.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-13/27.01.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-14/27.01.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Поройно, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-15/27.01.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пиринец, общ. Антоново, обл. Търговище;

Обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК в ДВ, бр. 36 от 05.05.2017 г.

 

 

ДВ, бр. 36 от 05.05.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-17/03.04.2017 г. – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 02659.2194.2023, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община;