В ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г.

Е обнародванa Заповед № РД-16-5 от 30.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Гурмазово (вкл. гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, община Божурище, област София.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 10.08.2018 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Е обнародванa Заповед № РД-16-6 от 30.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Долна баня и с. Свети Спас, община Долна баня, област София.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 10.08.2018 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.