В ДВ, бр. 68 от 17.08.2018 г. е обнародвани заповед за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 68 от 17.08.2018 г. е обнародвани заповед за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1352 от 26.7.2018 за одобряване на КККР за частта от землището на с. Еленово, община Благоевград, разположена извън строителните граници на с. Еленово и на махала Ревалска.

Заповедта влиза в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.