В ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за:

Версия за печатВерсия за печат

 В ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. 

СГКК – Варна, Ловеч и Пазарджик съобщават, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за:

1. урбанизираната територия в землищата на  с. Брестак, с. Добротич, с. Есеница, с. Звънец, с. Искър, с. Калоян, с. Метличина, с. Михалич, общ. Вълчи дол;

2. землищата на гр. Ябланица, общ. Ябланица и гр. Велинград, общ. Велинград.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” (до 19.02.2018 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.