В ДВ, бр. 72 от 05.09.2017 г. са обнародвани заповеди за откриване на производство по създаване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 72 от 05.09.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-16 от 10.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча, с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-16-17 от 10.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Главиница, с. Говедаре, с. Добровница, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Огняново, с. Синитово, с. Хаджиево, община Пазарджик, област Пазарджик.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 05.10.2017 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.