В ДВ, бр. 8 от 23.01.2018 г. Е обнародванa Заповед № РД-16-22 от 15.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за частта от територията на район „Студентски“, Столична община, област София (столица),

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 8 от 23.01.2018 г.

Е обнародванa Заповед № РД-16-22 от 15.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за частта от територията на район „Студентски“, Столична община, област София (столица), за която със Заповед № РД-18-38(1) от 02.10.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК е оттеглена Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 22.02.2018 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.