В ДВ бр. 83 от 17.10.2017 г. са публикувани съобщения за приети КККР както следва:

Версия за печатВерсия за печат

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Коевци, с. Красно градище, община Сухиндол, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 16.11.2017 г. вкл.) за­интересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

 

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Брусен, с. Дърманци, с. Крета, с. Моравица, с. Ребърково, с. Руска Бела, с. Типченица, община Мездра, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 16.11.2017 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да напра­вят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца.