В ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-8 от 31.10.2018 г. – за отстраняване на явна фактическа грешка в КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, област Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 20.12.2018 г. вкл.) от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на АПК пред административния съд по местонахождение на имотите.

 

Заповед № РД-18-1792 от 31.10.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Масларево, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1793 от 31.10.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Голямо градище, община Опака, област Търговище;

Заповед № РД-18-1794 от 31.10.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Гърчиново, община Опака, област Търговище;

Заповед № РД-18-1795 от 31.10.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Горско Абланово, община Опака, област Търговище;

Заповед № РД-18-1796 от 31.10.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Крепча, община Опака, област Търговище;

Заповед № РД-18-1797 от 31.10.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Люблен, община Опака, област Търговище;

Заповед № РД-18-1798 от 31.10.2018 г. – одобряване на КККР за землището на гр. Опака, община Опака, област Търговище;

Заповед № РД-18-1799 от 31.10.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Боровица, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-1800 от 31.10.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Вещица, община Белоградчик, област Видин.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.