Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-8 от 31.10.2018 г. – за отстраняване на явна фактическа грешка в КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, област Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 20.12.2018 г. вкл.) от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на АПК пред административния съд по местонахождение на имотите.

 

В ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1731 от 19.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зарица, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1732 от 19.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зебил, община Главиница, област Силистра;

В ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1685 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Садово, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1686 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас;

В ДВ бр. 94 от 13.11.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Грохотно, община Девин и с. Забърдо, община Чепеларе, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 13.12.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян.