Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 4 от 09.01.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 4 от 09.01.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-834 от 6.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-835 от 6.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград;

В ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г. са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти землищата на гр. Сухиндол, общ. Сухиндол и гр. Елена, общ. Елена

 

 

В ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.

 

 

СГККВелико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти землищата на гр. Сухиндол, общ. Сухиндол и гр. Елена, общ. Елена, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В ДВ, бр. 1 от 02.01.2018 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 1 от 02.01.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-810 от 01.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Емен, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-811 от 01.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Къпиново, общ. Велико Търново, облас Велико Търново;