Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

График и обява за изработване на КККР на територията на строителните граници на с. Падала

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

На вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. ПАДАЛА, община РИЛА

ОТНОСНО: Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър на територията в строителните граници на с.Падала, община Рила, област Кюстендил

В ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-     Заповед № РД-18-457 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пушево, община Велико Търново, област Велико Търново;

-     Заповед № РД-18-458 от 15.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково;

Съобщение и график за откриване на производство по създаване на КККР на с. Буковлък община Плевен, област Плевен.

Документи: 

ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

с. БУКОВЛЪК, Общ. ПЛЕВЕН Обл. ПЛЕВЕН

 

Г Р А Ф И К

 

            За извършване на геодезическо заснемане на имоти и сгради, анкетиране  и събиране на данни за собственост, изработване на схеми на самостоятелни обекти на с. Буковлък общ. Плевен, област  Плевен 

В ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-396 от 9.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-397 от 9.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Кънчево, община Казанлък, област Стара Загора;