Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Обява за с.Бабица, с.Бегуновци, с.Брезнишки извор, с.Велковци, с.Видрица, с.Гигинци, с.Режанци и с.Садовик,община Брезник, област Перник

 

 На вниманието на собствениците на недвижими имоти:

Стартира изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър с.Бабица, с.Бегуновци, с.Брезнишки извор, с.Велковци, с.Видрица, с.Гигинци, с.Режанци и с.Садовик,община Брезник, област Перник

 

Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Грамада, община Грамада, област Видин

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Изпълнител: „ГЕОПРЕЦИЗ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД,

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Геодезическите дейности по създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на гр.Грамада, община Грамада,  област Видин, обявена със Заповед № РД-16-38 от 09.11.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК  ще се извършат в периода 13.03.2017 г. до 12.05.2017 г.включително.

Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, обл. Видин

ОБЯВЛЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че в изпълнение на чл.35, ал.1 и 2 и 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ в „Държавен вестник", бр.8с) от 11.11.2016 г. е обнародвана Заповед №РД-16-14/17.10.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър e открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията /КККР/ на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, обл. Видин.