Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 99 от 30.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 99 от 30.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1814 от 5.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Аспарухово, община Медковец, област Монтана;

Заповед № РД-18-1815 от 5.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Медковец, община Медковец, област Монтана;

Заповед № РД-18-1816 от 5.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пишурка, община Медковец, област Монтана;

В ДВ, бр. 99 от 30.11.2018 г. е обнародвана Заповед № РД-16-18 от 07.11.2018 г. на ИД на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР както следва:

В ДВ, бр. 99 от 30.11.2018 г. е обнародвана Заповед № РД-16-18 от 07.11.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на поземлени имоти 000111, 000228, 000229, 000231, 000232, 000556, 000557 и частта от 000233 , за която Заповед № РД-18-03-3 от 12.02.2014 г. на началника на СГКК – Варна, е отменена, с. Ново Оряхово, община Долни чифлик; поземлени имоти 000994, 009911, 009912, 015021, 015022, частта от 190002, за която Заповед № РД-18-03-2 от 12.02.2014 г.

В ДВ, бр. 97 от 23.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 97 от 23.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

           Заповед № КД-14-7 от 24.10.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Чернево, община Суворово, област Варна;

Заповед № РД-18-1760 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Попкралево, община Силистра, област Силистра;

В ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-8 от 31.10.2018 г. – за отстраняване на явна фактическа грешка в КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, област Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 20.12.2018 г. вкл.) от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на АПК пред административния съд по местонахождение на имотите.