Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти, както следва:

 

 

ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти, както следва:

В ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1625 от 19.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Елисейна, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1626 от 19.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Зверино, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1627 от 19.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Злидол, община Мездра, област Враца;

В ДВ, бр. 91 от 02.11.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Върбица, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Ласкар, с. Николаево, с. Радишево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене, с. Ясен, общ. Плевен, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 03.12.2018 г.

В ДВ, бр. 90 от 30.10.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец, с. Равна гора, община Созопол, с. Ново Паничарево, с. Писменово, с. Ясна поляна, община Приморско, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 29.11.2018 г.