Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ бр. 94 от 13.11.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Грохотно, община Девин и с. Забърдо, община Чепеларе, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 13.12.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян.

 

В ДВ, бр. 93 от 09.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 93 от 09.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1669 от 09.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1670 от 09.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград;

В ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти, както следва:

 

 

ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти, както следва:

В ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1625 от 19.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Елисейна, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1626 от 19.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Зверино, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1627 от 19.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Злидол, община Мездра, област Враца;