Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 91 от 02.11.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Върбица, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Ласкар, с. Николаево, с. Радишево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене, с. Ясен, общ. Плевен, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 03.12.2018 г.

В ДВ, бр. 90 от 30.10.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец, с. Равна гора, община Созопол, с. Ново Паничарево, с. Писменово, с. Ясна поляна, община Приморско, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 29.11.2018 г.

Обява за започване на процедура по Създаване на КККР нна урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долна баня и с.Свети Спас, обл. Софийска.

Стартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Долна баня и с. Свети Спас, общ. Долна баня, обл. Софийска

Със ЗАПОВЕД № РД-16-6/30.05.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодрзия, картография и кадастър  е открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА  КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР на урбанизираните територии,  попадащи в землищата на гр. Долна баня и с.Свети Спас, обл. Софийска.

В ДВ, бр. 87 от 19.10.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Къшин и с. Тученица, община Плевен, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 19.11.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.