Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 87 от 19.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 87 от 19.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1588 от 12.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боринци, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1589 от 12.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Братан, община Котел, област Сливен;

В ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1580 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Камарци, община Горна Малина, област София;

-      Заповед № РД-18-1581 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Малина, община Горна Малина, област София;

В ДВ, бр. 82 от 05.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 82 от 05.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1577 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белопопци, община Горна Малина, област София;

-      Заповед № РД-18-1578 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гайтанево, община Горна Малина, област София;

В ДВ, бр. 82 от 05.10.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Братово, с. Брястовец, с. Драганово, с. Изворище и с. Миролюбово, община Бургас, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 05.11.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.