Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 81 от 02.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 81 от 02.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № КД-14-5 от 24.8.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Михалич, община Вълчи дол, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1538 от 29.8.2018 г. за одобряване на КККР за сграда с идентификатор 56784.531.1591.3, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив;    

Обява и График за започване на процедура по Създаване на КККР на урб. територии, в землищата на с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София.

Съгласно ДОГОВОР КД-1-11 от 17.07.2017 г. започва процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София.

Възложител на договора е Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1473 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гълъбец, община Поморие, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-1474 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козичино, община Поморие, област Бургас;