Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Одобрени и влезли в сила КККР- ДВ, бр. 3 от 10.01.2017 г.

ДВ, бр. 3 от 10.01.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК

За одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри

- Заповед № РД-18-106/13.12.2016 г. – за землището на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград;

- Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. – за землището на гр. Свиленград, общ. Свиленград;

- Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. – за територията на район „Триадица”, Столична община;

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с.НИКОЛОВО

В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в изпълнение на чл.35, ал.1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ в „Държавен вестник”, бр.89 от 11.11.2016г. е обнародвана заповед № РД-16-15/17.10.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията /КККР/ на с. Николово, община Монтана, област Монтана.

СЪГЛАСНО ЧЛ.38 ОТ ЗКИР:

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с.ЗАМФИРОВО

Документи: 

АГЕНЦИЯТА  ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

   Община БЕРКОВИЦА 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Открито е  производство по създаване на Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри със заповед на Изпълнителния директор на АГКК, РД-16-32 /01.11.2016 г.обнародвана   в "Държавен вестник" № 96/01.12.2016г.

Изпълнител на договора КД-1-100/31.10.2016  е фирма  „ГЕОХАЙД” ООД  гр. София. Дружеството е вписано в регистъра на правоспособните лица със заповед 577 /11.07.2001г.