Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с.ЗАМФИРОВО

Документи: 

АГЕНЦИЯТА  ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

   Община БЕРКОВИЦА 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Открито е  производство по създаване на Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри със заповед на Изпълнителния директор на АГКК, РД-16-32 /01.11.2016 г.обнародвана   в "Държавен вестник" № 96/01.12.2016г.

Изпълнител на договора КД-1-100/31.10.2016  е фирма  „ГЕОХАЙД” ООД  гр. София. Дружеството е вписано в регистъра на правоспособните лица със заповед 577 /11.07.2001г.

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в гр.Бойчиновци

АГЕНЦИЯТА  ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Община БОЙЧИНОВЦИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в гр.Бойчиновци

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Открито е  производство по създаване на Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри със заповед на Изпълнителния директор на АГКК, РД-16-32 /01.11.2016 г.обнародвана   в "Държавен вестник" № 96/01.12.2016г.

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с.БОРОВЦИ

АГЕНЦИЯТА  ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

   Община БЕРКОВИЦА

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с.БОРОВЦИ

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,