Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 59 от 17.07.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 59 от 17.07.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1240 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кавлак, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1241 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лозен, община Стражица, област Велико Търново;

В ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1211 от 05.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Висока могила, община Бобошево, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1212 от 05.06.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добрево, община Любимец, област Хасково;

В ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР както следва:

В ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г.

Е обнародванa Заповед № РД-16-5 от 30.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Гурмазово (вкл. гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, община Божурище, област София.

В ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1166 от 28.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1167 от 28.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боснек, общ. Перник, област Перник;