Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на на поземлени имоти с идентификатори 65334.90.699 и 65334.301.1404, гр. Сандански

В ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-7 от 18.03.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на на поземлени  имоти с идентификатори 65334.90.699 и 65334.301.1404, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (във връзка с Решение № 75 от 26.01.2011 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 711/2010 г.)

Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатори 56126.602.120, гр. Петрич

В ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-6 от 18.03.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен  имот с идентификатори 56126.602.120, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (във връзка с Решение № 541 от 12.04.2012 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 969/2011 г., Решение № 2174 от 06.12.2013 г. на  Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 599/2013 г.)

Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 65334.300.1400, гр. Сандански

В ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-5 от 18.03.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен  имот с идентификатор 65334.300.1400, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (във връзка с Решение № 645 от 27.11.2010 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 692/2010 г.)

Одобрена КК и КР за територията на поземлени имоти с идентификатори 56126.600.308 и 56126.600.3683, гр. ПЕТРИЧ

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, във връзка с Решение № 1801/ 25.11.2011 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 233/ 2011 г. , Решение № 1711/ 16.10.2013 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 241/ 2013 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД- 18-4/ 25.02.2014 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрена  КК и КР за територията на поземлени имоти с идентификатори 56126.600.308 и 56126.600.3683, гр. ПЕТРИЧ.

Заповедта подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването й в `Държавен вестник` / ДВ– бр.  27/ 25.03.2014 г. / по реда на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР пред Административния съд по местонахождението на имотите само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.