Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1473 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гълъбец, община Поморие, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-1474 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козичино, община Поморие, област Бургас;

В ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1464 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дряново, община Симеоновград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1465 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Навъсен, община Симеоновград, област Хасково;

В ДВ бр. 76 от 14.09.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 76 от 14.09.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

В ДВ, бр. 74 от 07.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 74 от 07.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1440 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търничени, община Павел баня, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1441 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мокреш, община Велики Преслав, област Шумен;