Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г.

 

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за следните територии:

- Заповед № РД-18-71/21.07.2016 г. – за поземлен имот с идентификатор 56215.410.1 по трасето на железопътен участък гара Волуяк – гара Костинброд – спирка Петърч, попадащ в землището на с. Петърч, общ. Костинброд, обл. София;

- Заповед № РД-18-96/23.11.2016 г. – за поземлен имот с идентификатор 02659.2242.26, гр. Банкя, район „Банкя”, Столична община;

ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г.- заповеди за откриване и одобряване на производство на КККР

 В ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г. са обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК.

1. Заповеди за откриване на производство по създаване на КККР:

- Заповед № РД-16-22 от 25.10.2016 г. – за землището на гр. Елена,  общ. Елена, обл. Велико Търново;

-  Заповед № РД-16-23 от 25.10.2016 г. - за урбанизираната територия в землището на гр. Сливница, общ. Сливница, обл. София;

ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.-приети КККР на недвижимите имоти за територията на район „Лозенец”- справки, писмени искания и възражения до 29.12.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР, както следва:

 

 

ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР, както следва:

- Заповед № РД-16-9 от 04.10.2016 г. – за землището на гр. Чирпан,  община Чирпан, област Стара Загора;