Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ бр. 42 от 22.05.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 21.06.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца.

 

 

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землището на гр. Златица, общ. Златица

 

 

В ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г.

 

 

Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землището на гр. Златица, общ. Златица.

В ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-873 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Арчар, община Димово, област Видин;

Заповед № РД-18-874 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яньовец, община Димово, област Видин;

Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Чавдар, обл. София

Съгласувал: ................................................

/ Началник на СГКК – Софийска област/

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

За изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на

землището на с. Чавдар