Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Приети са КККР на недвижими имоти за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

“Службата по геодезия, картография и кадастър Перник, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” по трасето на железoпътен участък София – Перник – Радомир, попадащи в землищата на с. Драгичево, община Перник и с. Николаево, община Радомир, област Перник, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В ДВ, бр. 14 от 10.02.2017 г. са обнародвани са заповеди на ИД на АГКК за одобряване на КККР на следните територии от областите Варна , Пазарджик и Търговище

ДВ, бр. 14 от 10.02.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри както следва:

- Заповед № РД-18-1/10.01.2017 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Дългач, общ. Търговище;

- Заповед № РД-18-2/10.01.2017 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Дралфа, общ. Търговище;

- Заповед № РД-18-3/10.01.2017 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Цветница, общ. Търговище;

ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г. -заповеди за одобряване на населени места в обл. Плевен , Пловдив, Пазарджик, Търговище, Русе

 

 

ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри както следва:

- Заповед № РД-18-124/22.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Брестовец, общ. Плевен;

- Заповед № РД-18-125/22.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Крали Марко, общ. Пазарджик;

Приети са КККР на недвижимите имоти за землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина

ДВ, бр. 8 от 24.01.2017 г.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 23.02.2017 г.  вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Враца.