Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 92/17.11.2017 г. е обнародвана е Заповед № 18-571/26.10.2017 г. за одобряване на КККР на поземлени имоти по трасето на жп участък София – Перник – Радомир

В ДВ, бр. 92/17.11.2017 г.

 

Обнародвана е Заповед № 18-571/26.10.2017 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти по трасето на жп участък София – Перник – Радомир, попадащи в землищата на с. Драгичево, община Перник и с. Николаево, община Радомир, област Перник.

Съгласно чл. 49, ал.2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

 

 

 

 

В ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 В ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-558 от 25.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Митино , община Петрич , област Благоевград;

 - Заповед № РД-18-559 от 25.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скрът , община Петрич , област Благоевград;

В ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г. са обнародвани са заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-490 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Могилец, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-491 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Козарево, община Омуртаг, област Търговище;

В ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г. са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти както следва:

 

 

В ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г.

 

СГКК - Благоевград съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти землищата на с. Баня, с. Бачево, с. Годлево, с. Горно Драглище, с. Добърско и с. Долно Драглище, общ. Разлог, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.