Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Обява за започване на процедура по Създаване на КККР нна урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долна баня и с.Свети Спас, обл. Софийска.

Стартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Долна баня и с. Свети Спас, общ. Долна баня, обл. Софийска

Със ЗАПОВЕД № РД-16-6/30.05.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодрзия, картография и кадастър  е открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА  КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР на урбанизираните територии,  попадащи в землищата на гр. Долна баня и с.Свети Спас, обл. Софийска.

В ДВ, бр. 87 от 19.10.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Къшин и с. Тученица, община Плевен, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 19.11.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

 

В ДВ, бр. 87 от 19.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 87 от 19.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1588 от 12.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боринци, община Котел, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1589 от 12.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Братан, община Котел, област Сливен;

В ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1580 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Камарци, община Горна Малина, област София;

-      Заповед № РД-18-1581 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Малина, община Горна Малина, област София;