Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ бр. 35 от 30.04.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва

В ДВ бр. 35 от 30.04.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-196 от 28.03.2019 г. – за одобряване на КККР за сграда с идентификатор 68134.2095.2032.5, район „Витоша“, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-197 от 28.03.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Баново, община Суворово, област Варна;

В ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-172 от 25.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богданци, община Самуил, област Разград;

Заповед № РД-18-173 от 25.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богомилци, община Самуил, област Разград;

В ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-194 от 27.03.2019 г. – за одобряване на КККР за територията на 11-и подрайон на административен район „Одесос“, гр. Варна, област Варна;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.