Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 89 от 07.11.2017 г. са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията в строителен полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София

“Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията в строителен полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 07.12.2017 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област.”

В ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г. -приети КККР на недвижимите имоти за землището на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик

В ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г.

СГКК - Видин съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” (до 30.11.2017 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Видин. 

В ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г. -откриване на производство по създаване на КККР на землището на с. Чавдар, община Чавдар, област София

В ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г.

Заповед № РД-16-19 от 09.10.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на землището на с. Чавдар, община Чавдар, област София.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 30.11.2017 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

 

В ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г. - Обнародвани са заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-452 от 05.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чернооки, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-453 от 05.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стражец, община Крумовград, област Кърджали;