Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.-приети КККР на недвижимите имоти за територията на район „Лозенец”- справки, писмени искания и възражения до 29.12.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР, както следва:

 

 

ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР, както следва:

- Заповед № РД-16-9 от 04.10.2016 г. – за землището на гр. Чирпан,  община Чирпан, област Стара Загора;

ДВ, бр. 88 от 08.11.2016 г.

“Службата по геодезия, картография и кадастър Русе, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на „Тежко машиностроене“ в землището на гр. Мартен, община Русе, област Русе, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“ (до 08.12.2016 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред Службата по геодезия, картография и кадастър Русе.

 

В ДВ, бр. 82 от 18.10.2016 г.

В ДВ, бр. 82 от 18.10.2016 г.

1. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР, както следва:

- Заповед № РД-16-5 от 10.09.2016 г. – за землищата на с. Вратца, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село и с. Раненци, община Кюстендил, област Кюстендил;