Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 88 от 08.11.2016 г.

“Службата по геодезия, картография и кадастър Русе, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на „Тежко машиностроене“ в землището на гр. Мартен, община Русе, област Русе, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“ (до 08.12.2016 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред Службата по геодезия, картография и кадастър Русе.

 

В ДВ, бр. 82 от 18.10.2016 г.

В ДВ, бр. 82 от 18.10.2016 г.

1. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР, както следва:

- Заповед № РД-16-5 от 10.09.2016 г. – за землищата на с. Вратца, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село и с. Раненци, община Кюстендил, област Кюстендил;

В ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР и обяви за приети КККР, както следва:

- Заповед № РД-18-87 от 10.08.2016 г. – за частта от землището на гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на гр. Вълчи дол;

 - Заповед № РД-18-88 от 10.08.2016 г. – за частта от землището на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Брестак;

- Заповед № РД-18-89 от 10.08.2016 г. – за частта от землището на с. Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Генерал Киселово;