Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Съобщение и график за откриване на производство по създаване на КККР на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене и с. Ясен, обл. Плевен

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАЛЕВО 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.

 

В ДВ, бр. 16 от 20.02.2018 г. са обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 16 от 20.02.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-161 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борово, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-162 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-16-1 от 30.01.2018 г. – за открито производство по създаване на КККР за територията в строителните граници на с. Падала, общ. Рила, област Кюстендил.

 

 

В ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-1 от 30.01.2018 г. – за открито производство по създаване на КККР за територията в строителните граници на с. Падала, общ. Рила, област Кюстендил.

 

 

 

 

 

 

В ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г. са обнародвани са заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-121 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Караисен, община Павликени, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-122 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бакьово, общ. Своге, област София;