Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-830 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Баланите, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-831 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дебел дял, община Габрово, област Габрово;

В ДВ, бр. 35 от 24.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 35 от 24.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-760 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нова бяла река, община Върбица, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-761 от 19.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменна река, община Тополовград, област Хасково;

В ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г. Службите по геодезия, картография и кадастър Варна, Плевен, Софийска област и Стара Загора съобщават:

 

 

В ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г.

 

 

Службите по геодезия, картография и кадастър Варна, Плевен, Софийска област и Стара Загора съобщават, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за:

В ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-642 от 09.03.2018г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Венец, община Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-643 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Деветак, общ. Карнобат, област Бургас;