Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 26 от 01.04.2016 г.

 В ДВ, бр. 26 от 01.04.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

 Заповед № РД-18-3 от 08.03.2016 г. – за землището на с. Каменица и селата Брестака, Илинден, Плъзище, Преспа, Хвърчил и Черковище, общ. Мирково, обл. София;

Заповед № РД-18-5 от 14.03.2016 г. – за землището на с. Извор, общ. Бургас, обл. Бургас;

Одобрени са КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ за територията на район ”ПОДУЯНЕ”

СЪОБЩЕНИЕ

НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ

 

В ДВ, бр. 21 от 18.03.2016 г.

В ДВ, бр. 21 от 18.03.2016 г.

Обнародвана е Заповед № РД-18-4 от 09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на район „Подуяне”, Столична община, област София (столица).

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 18.04.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър София.

 

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково, съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево (без територията на жп линията Пловдив – Свиленград, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № 300-5-62/01.09.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра), община Свиленград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 18.04.2016 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково.“

 

        “Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на група поземлени имоти по трасето на железния път в обхвата на железопътен възел София, попадащи в землищата на с. Равно поле и гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 18.04.2016 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област.”

 

“Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на имот, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” по трасето на железoпътен участък гара Волуяк – гара Костинброд – спирка Петърч, попадащ в землището на с. Петърч, община Костинброд, област София, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 18.04.2016 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област.”

Откриване на производство по създаване на КККР за частта от землището на с. Еленово, разположена извън урбанизираната територия на с. Еленово и на махала Ревалска

В ДВ, бр. 16/26.02.2016 г. е обнародвана Заповед № 16-2/03.02.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за частта от землището на с. Еленово, разположена извън урбанизираната територия на с. Еленово и на махала Ревалска, община Благоевград, област Благоевград.