Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 14 от 19.02.2016 г.

Службата по геодезия, картография и кадастър Пловдив, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на група поземлени имоти по трасето на жп линия  Пловдив - Свиленград в участъка от км 159+100 (ос приемно здание гара Пловдив разпределителна) до км 163+109 (входна стрелка гара Крумово), попадащи в землищата на с. Крумово и с. Брестник, община Родопи, област Пловдив, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-1/25.01.2016 г. на иИДна АГКК за одобряване на КККР за землището на с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна.

В ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-1/25.01.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 17.03.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна. 

 

ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г.

В ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-96 от 28.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 10.03.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.