Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 64 от 05.08.2014 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на с. Гълъбово, с. Златарица, с. Кузьово, с. Палатик и с. Черешово, община Белица, област Благоевград

Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Гълъбово, с. Златарица, с. Кузьово, с. Палатик и с. Черешово, община Белица, област Благоевград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

В ДВ, бр. 62/29.07.2014 г. е обнародвана Заповед № 16-4/10.07.2014 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ, бр. 62/29.07.2014 г. (до 28.07.2014 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост

Заповед за одобряване на КККР за част от землището на гр. Пещера – кадастрални райони 502 и 503

В ДВ, бр. 56 от 08.07.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-14 от 20.06.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр. Пещера – кадастрални райони 502 и 503, общ. Пещера, област Пазарджик. Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 07.08.2014 г. вкл.) пред Административния съд Пазарджик, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

 

 

Заповед за одобряване на КККР за територията на поземлени имоти с идентификатори 10135.5510.880 и 10135.5510.881, гр. Варна, район „Аспарухово”, област Варна

В ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-13 от 13.06.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 10135.5510.880 и 10135.5510.881, гр. Варна, район „Аспарухово”, област Варна (във връзка с Решение № 2571 от 21.10.2013 г. на Варненския административен съд, постановено по административно дело 1570/2013 г., Решение № 4862 от 05.11.2013 г. на Варненския районен съд, постановено по гражданско дело № 18281/2011 г., Решение № 429 от 19.03.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по гражданско дело № 176/2014 г., Решение № 4329 от 28.03.2014 г. на Върховния административен съд на Република България, постановено по административно дело 16581/2013 г.)

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 28.07.2014 г. вкл.) пред Административния съд Варна, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.