Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г. Е обнародванa Заповед № РД-16-3 от 03.05.2018 г. на ИД на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираната територия на с. Орешене, община Дулово, област Силистра.

В ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г.

Е обнародванa Заповед № РД-16-3 от 03.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираната територия на с. Орешене, община Дулово, област Силистра.

В ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-968 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Межден, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-969 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Овен, община Дулово, област Силистра;

В ДВ бр. 42 от 22.05.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 21.06.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца.

 

 

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землището на гр. Златица, общ. Златица

 

 

В ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г.

 

 

Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землището на гр. Златица, общ. Златица.