Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 68 от 17.08.2018 г. е обнародвани заповед за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 68 от 17.08.2018 г. е обнародвани заповед за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1352 от 26.7.2018 за одобряване на КККР за частта от землището на с. Еленово, община Благоевград, разположена извън строителните граници на с. Еленово и на махала Ревалска.

Заповедта влиза в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.

В ДВ бр. 68 от 17.08.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на урбанизираните територии в земли­щето на с. Пелишат, община Плевен, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 17.09.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

 

В ДВ, бр. 66 от 10.08.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 66 от 10.08.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1292 от 28.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Любимец, община Любимец, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1293 от 28.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Генералово, община Свиленград, област Хасково;

В ДВ бр. 64 от 03.08.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Дерманци, с. Дъ­бен, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торос, община Луковит, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 03.09.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.