Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 13 от 09.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва

В ДВ, бр. 13 от 09.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-94 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Прогрес, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-95 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора;

В ДВ бр. 12 от 06.02.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 12 от 06.02.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 08.03.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

В ДВ, бр. 12 от 06.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 12 от 06.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-50 от 9.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Катунци, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-51 от 9.1.2018 за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Кашина, община Сандански, област Благоевград;

В ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-18 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Войнежа, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-19 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Изворово, община Казанлък, област Стара Загора;