Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Обява и График за започване на процедура по Създаване на КККР на урб. територии, в землищата на с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София.

Съгласно ДОГОВОР КД-1-11 от 17.07.2017 г. започва процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София.

Възложител на договора е Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1473 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гълъбец, община Поморие, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-1474 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козичино, община Поморие, област Бургас;

В ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1464 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дряново, община Симеоновград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1465 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Навъсен, община Симеоновград, област Хасково;

В ДВ бр. 76 от 14.09.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 76 от 14.09.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: