Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик

Документи: 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в  землището на с. Синитово, общ. Пазарджик

 

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик

Документи: 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В  ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОГНЯНОВО, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

 

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Мирянци, общ. Пазарджик

Документи: 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В  ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРЯНЦИ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

 

В ДВ, бр. 84 от 20.10. 2017 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 84 от 20.10. 2017 г.  

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-383 от 25.9.2017            – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рибино, община Крумовград, област Кърджали;