Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Заповед за откриване на производство по създаване на КККР за територията в строителен полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София

В ДВ, бр. 21/10.03.2017 г. е обнародвана Заповед № 16-2/01.02.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията в строителен полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ (до 10.04.2017 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Обява и График за започване на процедура по Създаване на КККР на с. Градина, с. Крушовица, с. Бъркач, с. Петърница и с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър № РД-16-31/01.11.2016 г.,./ обн. ДВ брой бр.96/ 02.12.2016 г../ на основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ е открита процедура за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищaта на с. Градина, с. Крушовица, с. Бъркач, с. Петърница и с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен .

Откриване на производство по създаване на КККР за територията на имоти, собственост на ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура” по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман

 

В ДВ, бр. 15/14.02.2017 г. е обнародвана Заповед № 16-1/04.01.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти, собственост на ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура” по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман, попадащи в землищата на с. Петърч, община Костинброд и гр. Драгоман, община Драгоман, област София.

Приети са КККР на недвижими имоти за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

“Службата по геодезия, картография и кадастър Перник, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” по трасето на железoпътен участък София – Перник – Радомир, попадащи в землищата на с. Драгичево, община Перник и с. Николаево, община Радомир, област Перник, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.