Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г. са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти землищата на гр. Сухиндол, общ. Сухиндол и гр. Елена, общ. Елена

 

 

В ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.

 

 

СГККВелико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти землищата на гр. Сухиндол, общ. Сухиндол и гр. Елена, общ. Елена, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В ДВ, бр. 1 от 02.01.2018 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 1 от 02.01.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-810 от 01.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Емен, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-811 от 01.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Къпиново, общ. Велико Търново, облас Велико Търново;

График и обяви за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните териториии, попадащи в землищата на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Топ

Графици и обяви за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните териториии, попадащи в землищата на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Тополи дол, с. Цар Асен и с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

В ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-797 от 30.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крънджилица, община Петрич, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-798 от 30.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград;