Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 11 от 05.02.2019 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 11 от 05.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1981 от 20 декември 2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен.

Заповед № РД-18-1982 от 20 декември 2018 г. – одобряване на КККР  за неурбанизираната територия в землището на с. Тъкач, община Каолиново, област Шумен.

В ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-27 от 21.01.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Срацимирово, община Грамада, област Видин;

Заповед № РД-18-36 от 22.01.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълчек, община Макреш, област Видин;

Заповед № РД-18-37 от 22.01.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Макреш, община Макреш, област Видин.

В ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти, както следва:

В ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново.

В ДВ, бр. 8 от 25.01.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 8 от 25.01.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1945 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борци, община Венец, област Шумен;

Заповед № РД-18-1946 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боян, община Венец, област Шумен;

Заповед № РД-18-1947 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Буйновица, община Венец, област Шумен;