Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Приети КККР на район ПОДУЯНЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за територията на район ПОДУЯНЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр. 77/06.10.2015 г. (до 05.11.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в кв. „Левски Г“, бл. 9, партер - между вх. А и вх. Б – СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ПОДУЯНЕ - ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК 

8.30 ч. – 12.30 ч.

13.00 ч. – 17.00 ч.

В ДВ, бр. 77 от 06.10.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии

 

В ДВ, бр. 77 от 06.10.2015 г. са обнародвани четири заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри и обява на СГКК София за приети кадастрална карта и кадастрални регистри.

- Заповед № РД-18-43 от 13.08.2015 г. – за землището на с. Буново, община Мирково, област София;

- Заповед № РД-18-48 от 15.09.2015 г. – за землището на гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен;

В ДВ, бр. 73 от 25.09.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

 

В ДВ, бр. 73 от 25.09.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

Със Заповед № РД-18-44 от 03.09.2015 г. – за землището на гр. Брегово, община Брегово, област Видин;

Със Заповед № РД-18-45 от 03.09.2015 г. – за землището на с. Средно село и селата Чистово, Новогорци, Рекичка, Дълги припек, Чуката и Овощна, община Златарица, област Велико Търново;

ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г.

 “Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на селата Димчево и Твърдица, общ. Бургас, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 19.10.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.“