Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Заповед за одобряване на КККР за землището на с. Бенковски, община Мирково, област София

В ДВ, бр. 71 от 26.08.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-18 от 05.08.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Бенковски, община Мирково, област София.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 25.09.2014 г. вкл.) пред Административния съд –  София област, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Открито е производство по създаване на КККР на обект Махала Долно Куцаровци обхващащи поземлени имоти с номера 000308, 000305, 000463, 000457

Във връзка с искане  № 01-173498-29.07.2014 г.  и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-10604-29072014 г. на Началник СГКК гр. Видин е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект  „Махала Долно Куцаровци, обхващащи поземлени имоти с номера 000308, 000305, 000463, 000457 по карта на възстановената собственост, землище с. Салаш, общ. Белоградчик, обл. Видин”

Открито е производство по създаване на КККР на обект Махала Горно Куцаровци поземлени имоти с номера 000292, 000295, 000239, 000235

Във връзка с искане  № 01-173570-29.07.2014 г.  и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-10608-29.07.2014 г. на Началник на СГКК гр. Видин е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект  „Махала Горно Куцаровци, обхващащи поземлени имоти с номера 000292, 000295, 000239, 000235 по карта на възстановената собственост, землище с. Салаш, общ. Белоградчик, обл. Видин”

В ДВ, бр. 64 от 05.08.2014 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на с. Гълъбово, с. Златарица, с. Кузьово, с. Палатик и с. Черешово, община Белица, област Благоевград

Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Гълъбово, с. Златарица, с. Кузьово, с. Палатик и с. Черешово, община Белица, област Благоевград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.