Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Одобрена е КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 56126.602.120, гр. ПЕТРИЧ.

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, във връзка с Решение № 541/ 12.04.2012 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 969/ 2011 г. и Решение № 2174/ 06.12.2013 на АС- Бл-град, постановено по адм.д. № 599/ 2013 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД- 18-6/ 18.03.2014 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрена  КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 56126.602.120, гр. ПЕТРИЧ.

Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираната територия на с. Табачка, община Иваново, област Русе

В ДВ, бр. 34/15.04.2014 г. е обнародвана Заповед № 16-3/20.03.2014 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираната територия на с. Табачка, община Иваново, област Русе.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ, бр. 34/15.04.2014 г. (до 15.05.2014 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ в землището на гр. Мартен, община Русе, област Русе

В ДВ, бр. 34/15.04.2014 г. е обнародвана Заповед № 16-2/20.03.2014 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на „ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ” в землището на гр. Мартен, община Русе, област Русе.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ, бр. 34/15.04.2014 г. (до 15.05.2014 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Одобрена КК и КР за територията на поземлени имоти с идентификатори 65334.90.699 и 65334.301.1404, гр. Сандански.

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, във връзка с Решение № 75/ 26.01.2011 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 711/ 2010 г. , Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД- 18-7/ 18.03.2014 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрена  КК и КР за територията на поземлени имоти с идентификатори 65334.90.699 и 65334.301.1404, гр. Сандански.