Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 74 от 07.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 74 от 07.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1440 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търничени, община Павел баня, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1441 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мокреш, община Велики Преслав, област Шумен;

В ДВ, бр. 73 от 04.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва

В ДВ, бр. 73 от 04.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № KД-14-1 от 01.8.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР за землището на с. Есеница, община Вълчи дол, област Варна;

-      Заповед № KД-14-2 от 01.8.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР за землището на с. Искър, община Вълчи дол, област Варна;

-      Заповед № KД-14-3 от 01.8.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР за землището на с. Добротич, община Вълчи дол, област Варна;

В ДВ бр. 71 от 28.08.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в земли­щето на гр. Сливница, община Сливница, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. Справки могат да се правят в сградата на СГКК-Софийска област, гр. София, ул. ,,Мусала” № 1, ет.3, всеки работен ден от 9.00 до 11.30 ч. и от 14.00 до 16.00 ч., както и на www.kais.cadastre.bg. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 27.09.2018 г.

В ДВ, бр. 71 от 28.08.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 71 от 28.08.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1353 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1354 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златар, община Велики Преслав, област Шумен;