Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ бр. 83 от 17.10.2017 г. са публикувани съобщения за приети КККР както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Коевци, с. Красно градище, община Сухиндол, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 16.11.2017 г. вкл.) за­интересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

 

 

В ДВ, бр. 82 от 13.10.2017 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

ДВ, бр. 82 от 13.10.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-359/19.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Казанка, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора;

Съобщение и график за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Радишево, с. Тученица, с. Върбица, община Плевен, област Плевен.

Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на

 село РАДИШЕВО, общ.ПЛЕВЕН, обл.ПЛЕВЕН.”

Г Р А Ф И К

за извършване на геодезическо заснемане на имоти и сгради; анкетиране и събиране на данни за собственост; изработване на схеми на самостоятелни обекти на село с. РАДИШЕВО, общ.ПЛЕВЕН, обл. ПЛЕВЕН.

 

Дата (ден)

 

За измерване на сгради и имоти и за анкетиране.

 

В ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, за одобряване на КККР както следва:

ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-336/13.09.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Падало, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-337/13.09.2017 г.  – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кожухарци, общ. Крумовград, обл. Кърджали;