Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ бр. 9 от 26.01.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за частта от землището на с. Еленово, разположена извън урбанизираната територия на с. Еленово и на махала Ревалска, община Благоевград, област Благоевград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 26.02.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

В ДВ, бр. 8 от 23.01.2018 г. Е обнародванa Заповед № РД-16-22 от 15.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за частта от територията на район „Студентски“, Столична община, област София (столица),

 

 

В ДВ, бр. 8 от 23.01.2018 г.

Е обнародванa Заповед № РД-16-22 от 15.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за частта от територията на район „Студентски“, Столична община, област София (столица), за която със Заповед № РД-18-38(1) от 02.10.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК е оттеглена Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР.

В ДВ, бр. 8 от 23.01.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 8 от 23.01.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-917 от 14.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дълга лука, община Трън, област Перник;

-       Заповед № РД-18-918 от 14.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на   с. Забел, община Трън, област Перник;

В ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за:

 В ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. 

СГКК – Варна, Ловеч и Пазарджик съобщават, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за:

1. урбанизираната територия в землищата на  с. Брестак, с. Добротич, с. Есеница, с. Звънец, с. Искър, с. Калоян, с. Метличина, с. Михалич, общ. Вълчи дол;

2. землищата на гр. Ябланица, общ. Ябланица и гр. Велинград, общ. Велинград.