Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ бр. 7 от 22.01.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 7 от 22.01.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г. е обнародвана Заповед № РД-16-20 от 27.11.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираната територия на с. Пожарево, община Тутракан

В ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г. е обнародвана Заповед № РД-16-20 от 27.11.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираната територия на с.

В ДВ бр. 3 от 08.01.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 3 от 08.01.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1942 от 10.12.2018 г. – одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Бръшляница, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-1943 от 10.12.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Научене, община Нова Загора, област Сливен;

Заповед № РД-18-1944 от 11.12.2018 г. – одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Опанец, община Плевен, област Плевен.