Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 22 от 15.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 22 от 15.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-107 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дива Слатина, община Георги Дамяново, област Монтана;

Заповед № РД-18-108 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дълги дел, община Георги Дамяново, област Монтана;

В ДВ бр. 21 от 12.03.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 21 от 12.03.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ, бр. 21 от 12.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 21 от 12.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-102 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор

10135.5510.206, Варна, район „Аспарухово“, община Варна, област Варна;

Заповед № РД-18-103 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Видлица, община Георги Дамяново, област Монтана;

В ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-80 от 11.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбово, община Чупрене, област Видин;

Заповед № РД-18-81 от 11.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горни Лом, община Чупрене, област Видин;

Заповед № РД-18-82 от 11.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин;