Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 51 от 07.07.2015 г.

 “Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на кв. Банево - гр. Бургас, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.“

    

“Службата по геодезия, картография и кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на район „Изгрев”, Столична община, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.“

 

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.“

 

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на селата Белокопитово, Велино, Коньовец, Лозево, Струино, Царев брод и Черенча, общ. Шумен, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.“

 

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник”, (до 06.08.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г.-одобряване КККР-с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна

 В ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г. е обнародвана Заповед № РД-18-34 от 16.06.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 03.08.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.

ДВ, бр. 47 от 26.06.2015 г.

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на кв. Ветрен - гр. Бургас, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 27.07.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.“

    

ДВ, бр. 44 от 16.06.2015 г.

 “Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на: с. Деветаки, с. Дренов и с. Къкрина, общ. Ловеч, които са в Службата по геодезия, картография и кадастър Ловеч. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 16.07.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.“