Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 42 от 09.06.2015 г.

Обнародвани са:

1. Заповед № РД-18-32 от 14.05.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Горица, общ. Бяла, обл. Варна;

Заповед №  РД-18-33 от 15.05.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ново Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 09.07.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.

2. Заповед № РД-16-9 от 26.05.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Клисурица, общ. Монтана, обл. Монтана.

В срок 30 дни (до 09.07.2014 г. вкл.) от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, в съответствие с актовете за собственост.

ДВ, бр. 41 от 05.06.2015 г.

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на: гр. Каспичан и с. Каспичан, с. Салманово, с. Мараш, с. Дибич, с. Мадара, с. Овчарово, с. Костена река, с. Кладенец, с. Вехтово, с. Ветрище, общ. Шумен, които са в Службата по геодезия, картография и кадастър Шумен. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 06.07.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.“ 

Приети са КККР на урбанизираната територия на махала Горно Куцаровци и махала Долно Куцаровци в землището на с.Салаш

Службата по геодезия, картография и кадастър Видин на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 49а, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че с протоколи №№ 21-105-27.02.2015 г.  21-106-27.02.2015г. на комисия назначена със Заповед № РД-14-18 от 16.02.2012 г. на изпълнителен директор на АГКК са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираната територия на махала Горно Куцаровци и махала Долно Куцаровци в землището на с.Салаш ЕКАТТЕ 65173, община Белоградчик, област Видин.

В ДВ, бр. 38 от 26.05.2015 г. е публикувана обява за приети КККР на територията на с. Голак и на махали Гьола, Трите къщи, Вологарска, Бальова, Гергичка и Шуманска, землище Долна Василица, община Костенец

Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на урбанизираната територия на с. Голак, землище с. Голак и на махали Гьола, Трите къщи, Вологарска, Бальова, Гергичка и Шуманска, землище Долна Василица, община Костенец, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.