Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на VIII – ма жп линия Пловдив – Бургас

В ДВ, бр. 13/17.02.2015 г. е обнародвана Заповед № 16-2/29.01.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на VIII – ма жп линия Пловдив – Бургас, попадащи на територията на землищата на с. Черна гора, с. Партизанин, община Братя Даскалови, гр. Чирпан, с. Свобода, с. Малко Тръново, община Чирпан, с. Воденичарово, с. Самуилово, с. Михайлово, с. Борово, с. Арнаутито, с. Калояновец, с. Християново, с. Еленино, с.

Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на жп линия Пловдив - Свиленград

В ДВ, бр. 13/17.02.2015 г. е обнародвана Заповед № 16-1/21.01.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на жп линия Пловдив - Свиленград в участъка от км 159+100 (ос приемно здание гара Пловдив разпределителна) до км 163+109 (входна стрелка гара Крумово), попадащи в землищата на с. Крумово и с. Брестник, община Родопи, област Пловдив.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ, бр. 13/17.02.2015 г. (до 19.03.2015 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, която не включва територията в строителните граници и кадастрален район 502. Кадастралната карта и кадастралните регистри са в Службата по геодезия, картография и кадастър Варна. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” (до 19.03.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Съгласно чл. 46, ал. 3 ЗКИР писмени възражения за частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР, могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им

 

            Обнародвана е Заповед № РД-18-10 от 30.01.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Казашко, общ. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 19.03.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.

 

В ДВ, бр. 9 от 03.02.2015 г. е публикувана обява за приети КККР

    Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград, на основание чл. 46,  ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на територията в строителните граници на с. Еленово и на махала Ревалска в землището на с. Еленово, община Благоевград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник (до 05.03.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград.