Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

В ДВ, бр. 24/31.03.2015 г. e обнародвана Заповед № РД-18-23 от 12.03.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 30.04.2015 г. вкл.) пред Административен съд – Велико Търново, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Велико Търново.

 

ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г.

 

Обнародвани са:

Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на VIII – ма жп линия Пловдив – Бургас

В ДВ, бр. 13/17.02.2015 г. е обнародвана Заповед № 16-2/29.01.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на VIII – ма жп линия Пловдив – Бургас, попадащи на територията на землищата на с. Черна гора, с. Партизанин, община Братя Даскалови, гр. Чирпан, с. Свобода, с. Малко Тръново, община Чирпан, с. Воденичарово, с. Самуилово, с. Михайлово, с. Борово, с. Арнаутито, с. Калояновец, с. Християново, с. Еленино, с.

Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на жп линия Пловдив - Свиленград

В ДВ, бр. 13/17.02.2015 г. е обнародвана Заповед № 16-1/21.01.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на жп линия Пловдив - Свиленград в участъка от км 159+100 (ос приемно здание гара Пловдив разпределителна) до км 163+109 (входна стрелка гара Крумово), попадащи в землищата на с. Крумово и с. Брестник, община Родопи, област Пловдив.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ, бр. 13/17.02.2015 г. (до 19.03.2015 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.