Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 85 от 14.10.2014 г. - заповеди за откриване на производство по създаване на КККР-гр. София – район „Подуяне”, гр. Кула и с. Извор махала,кв Банево - гр. Бургас, гр. Оряхово,с. Ново село,гр. Брегово

 

В ДВ, бр. 85 от 14.10.2014 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

Със Заповед № РД-16-26 от 26.09.2014 г. – за гр. София – район „Подуяне”, Столична община, област Софиа (столица);

Със Заповед № РД-16-27 от 26.09.2014 г. – за землищата на гр. Кула и с. Извор махала, община Кула, област Видин;

В ДВ, бр. 83 от 07.10.2014 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

 

В ДВ, бр. 83 от 07.10.2014 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

Със Заповед № РД-16-22 от 12.09.2014 г. – за землищата на с. Деветаки, с. Дренов, с. Къкрина, община Ловеч, област Ловеч;

Със Заповед № РД-16-23 от 12.09.2014 г. – за землището на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна;

В ДВ, бр. 82 от 03.10.2014 г. са публикувани обяви на СГКК София за приети кадастрална карта и кадастрални регистри

 

 

В ДВ, бр. 82 от 03.10.2014 г. са публикувани обяви на СГКК София за приети кадастрална карта и кадастрални регистри за:

1. територията на поземлени имоти с идентификатори 02659.2244.321, 02659.2244.322,  гр. Банкя, район „Банкя”, Столична община (във връзка с Решение № 7283 от 27.12.2012 г. на Административния съд София-град, постановено по адм. дело № 3317/2012 г., Решение № 11326 от 9.08.2013 г. на Върховния административен съд на Република България, постановено по адм. дело № 4843/2013 г.)

Откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистрис. Маринка, с. Извор, с. Твърдица и с. Димчево, общ. Бургас, за землището на кв. Ветрен, гр. Бургас

 

 

В ДВ, бр. 80 от 26.09.2014 г. са  обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

1. Заповед № РД-16-20 от 09.09.2014 г. за землищата на: с. Маринка, с. Извор, с. Твърдица и с. Димчево, общ. Бургас.

2. Заповед № РД-16-21 от 09.09.2014 г. за землището на кв. Ветрен, гр. Бургас.

  В срок 30 дни от обнародването на заповедите (27.10.2014 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, за който се създават кадастралната карта и кадастралните регистри, в съответствие с актовете за собственост.