Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 76 от 12.09.2014 г. Откриване на производство и приети КККР

 

 

В ДВ, бр. 76 от 12.09.2014 г. са  обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

1. Заповед № РД-16-18 от 28.08.2014 г. за землищата на: с. Черенча, с. Струино, с. Лозево и с. Белокопитово, общ. Шумен.

2. Заповед № РД-16-19 от 28.08.2014 г. за землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево, общ. Свиленград.

В ДВ, бр. 75 от 09.09.2014 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри...

 

 

В ДВ, бр. 75 от 09.09.2014 г. са  обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

1. Заповед № РД-16-13 от 18.08.2014 г. за землището на район „Илинден”, Столична община.

2. Заповед № РД-16-14 от 20.08.2014 г. за землищата на с. Ветрище, с. Вехтово, с. Кладенец,  с. Костена река и с. Овчарово, община Шумен, област Шумен. 

3. Заповед № РД-16-15 от 20.08.2014 г. за землището на район „Изгрев”, Столична община.

4. Заповед № РД-16-16 от 20.08.2014 г. за землището на район „Възраждане”, Столична община.

5. Заповед № РД-16-17 от 20.08.2014 г. за землището на гр. Костинброд, общ. Костинброд, област София.  

В срок 30 дни от обнародването на заповедите (08.10.2014 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, за който се създават кадастралната карта и кадастралните регистри, в съответствие с актовете за собственост.

Заповеди за откриване на производство на КККР

В ДВ, бр. 73 от 02.09.2014 г. са  обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

1. Заповед № РД-16-6 от 11.08.2014 г. за землищата на с. Мадара, общ. Шумен; гр. Каспичан и с. Каспичан, общ. Каспичан, област Шумен.

2. Заповед № РД-16-7 от 11.08.2014 г. за землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък, област Стара Загора.

3. Заповед № РД-16-8 от 13.08.2014 г. за землищата на с. Коньовец, с. Царев брод, с. Велино, общ. Шумен, област Щумен.

4. Заповед № РД-16-9 от 14.08.2014 г. за землището на гр. Радомир, общ. Радомир, област Перник.

5. Заповед № РД-16-10 от 15.08.2014 г. за землищата на гр. Каблешково, общ. Поморие; с. Константиново, с. Черни връх, общ. Камено, област Бургас.

6. Заповед № РД-16-11 от 15.08.2014 г. за землищата на с. Мараш, с. Дибич, с. Салманово, общ. Шумен, област Шумен.

7. Заповед № РД-16-12 от 15.08.2014 г. за землищата на с. Равадиново, с. Росен, с. Присад, общ. Созопол; с. Велика и с. Изгрев, общ. Царево, област Бургас.

В срок 30 дни от обнародването на заповедите (01.10.2014 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Заповед за одобряване на КККР за землището на с. Бенковски, община Мирково, област София

В ДВ, бр. 71 от 26.08.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-18 от 05.08.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Бенковски, община Мирково, област София.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 25.09.2014 г. вкл.) пред Административния съд –  София област, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.