Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-634 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Конево, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-635 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стражевци, община Кърджали, област Кърджали;

В ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г. са обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-602 от 01.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ветринци, община Велико Търново, област Велико Търново;

В ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г. са приети ККККР както следва:

 

СГКК - Видин съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти землищата на с. Антимово, с. Кутово и с. Покрайна, общ. Видин, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” (до 28.12.2017 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред службата по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

В ДВ, бр. 92/17.11.2017 г. е обнародвана е Заповед № 18-571/26.10.2017 г. за одобряване на КККР на поземлени имоти по трасето на жп участък София – Перник – Радомир

В ДВ, бр. 92/17.11.2017 г.

 

Обнародвана е Заповед № 18-571/26.10.2017 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти по трасето на жп участък София – Перник – Радомир, попадащи в землищата на с. Драгичево, община Перник и с. Николаево, община Радомир, област Перник.

Съгласно чл. 49, ал.2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.