Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 40 от 27.05.2016 г.

В ДВ, бр. 40 от 27.05.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-35 от 26.04.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на кв. Банево, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 27.06.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Бургас. 

 

Одобрени са КККР за територията на район ”ВЪЗРАЖДАНЕ”

СЪОБЩЕНИЕ

НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ

 

ДВ, бр. 31 от 19.04.2016 г.

 

Обнародвани са следните заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри:

Заповед № РД-18-32 от 01.04.2016 г. за територията на район „Възраждане”, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-33 от 01.04.2016 г. за землището на с. Клисурица, общ. Монтана, област Монтана.

 

ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г.

Обнародвани са следните заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри:

Заповед № РД-18-19 от 23.03.2016 г. за землището на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, област Разград;

Заповед № РД-18-20 от 23.03.2016 г. за землището на с. Езерче, общ. Цар Калоян, област Разград;

Заповед № РД-18-21 от 23.03.2016 г. за землището на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, област Разград;