Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ бр. 19 от 02.03.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 19 от 02.03.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-     Заповед № РД-18-256 от 30.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Марково равнище, община Роман, област Враца;

-     Заповед № РД-18-257 от 30.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Камено поле, община Роман, област Враца;

В ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г. са онародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-200 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Големо Бабино, община Криводол, област Враца;

Заповед № РД-18-201 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добруша, община Криводол, област Враца;

Съобщение и график за откриване на производство по създаване на КККР на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене и с. Ясен, обл. Плевен

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАЛЕВО 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-6 от 20 юли 2017 год., обн. в държавен вестник бр.68/22.08.2017 г.