Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР както следва:

В ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г.

Е обнародванa Заповед № РД-16-5 от 30.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Гурмазово (вкл. гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, община Божурище, област София.

В ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1166 от 28.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1167 от 28.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боснек, общ. Перник, област Перник;

В ДВ бр. 56 от 06.07.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 56 от 06.07.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

ДВ, бр. 51 от 19.06.2018 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

ДВ, бр. 51 от 19.06.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1158 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крета, община Гулянци, област Плевен;

Заповед № РД-18-1159 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ленково, община Гулянци, област Плевен;