Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 6 от 16.01.2018 г. са обнародвани са заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 6 от 16.01.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-872 от 08.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Слишовци, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-873 от 08.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Звезда, общ. Попово, област Търговище;

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно недвижимите собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман“, Софийска облас

 

 

В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

         На основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/  Ви съобщаваме, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри  на недвижимите собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман“, Софийска област /обяв. в ДВ, бр.4 от 09.01.2018 г/.

 

В ДВ, бр. 4 от 09.01.2018 г. Обнародванa e Заповед № РД-16-20 от 06.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за територията в строителните граници на с. Дебелец, община Дългопол, област Варна.

 

 

В ДВ, бр. 4 от 09.01.2018 г.

Обнародванa e Заповед № РД-16-20 от 06.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за територията в строителните граници на с. Дебелец, община Дългопол, област Варна.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 08.02.2018 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.