Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г. Службите по геодезия, картография и кадастър Варна, Плевен, Софийска област и Стара Загора съобщават:

 

 

В ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г.

 

 

Службите по геодезия, картография и кадастър Варна, Плевен, Софийска област и Стара Загора съобщават, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за:

В ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-642 от 09.03.2018г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Венец, община Карнобат, област Бургас;

Заповед № РД-18-643 от 09.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Деветак, общ. Карнобат, област Бургас;

В ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-548 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сухово, община Ардино, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-550 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали;

В ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-498 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царевец, община Свищов, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-499 от 20.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малък дол, община Братя Даскалови, област Стара Загора;