Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР и обяви за приети КККР, както следва:

- Заповед № РД-18-87 от 10.08.2016 г. – за частта от землището на гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на гр. Вълчи дол;

 - Заповед № РД-18-88 от 10.08.2016 г. – за частта от землището на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Брестак;

- Заповед № РД-18-89 от 10.08.2016 г. – за частта от землището на с. Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Генерал Киселово;

Къде и докога се правят справки по КККР за територията на район ”КРАСНО СЕЛО”, Столична община, област София (столица)

СЪОБЩЕНИЕ НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ 

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ за територията на район ”КРАСНО СЕЛО”, Столична община, област София (столица).

ДВ, бр. 70 от 09.09.2016 г.

 В ДВ, бр. 70 от 09.09.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР и обяви за приети КККР както следва:

1.

Заповед № РД-18-50 от 20.06.2016 г. – за територията на район „Красно село”, Столична община, област София (столица).

ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

 В ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

Заповед № РД-18-57 от 05.07.2016 г. – за землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна;

 Заповед № РД-18-58 от 08.07.2016 г. – за частта от землището на гр. Суворово, общ. Суворово, област Варна, която е разположена извън строителните граници на гр. Суворово;