Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 106 от 21.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 106 от 21.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1911 от 29.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бабино, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1912 от 29.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Блато, община Бобов дол, област Кюстендил;

В ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1839 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добри дол, община Лом, област Монтана;

Заповед № РД-18-1840 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Линево, община Лом, област Монтана;

В ДВ, бр. 99 от 30.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 99 от 30.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1814 от 5.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Аспарухово, община Медковец, област Монтана;

Заповед № РД-18-1815 от 5.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Медковец, община Медковец, област Монтана;

Заповед № РД-18-1816 от 5.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пишурка, община Медковец, област Монтана;

В ДВ, бр. 99 от 30.11.2018 г. е обнародвана Заповед № РД-16-18 от 07.11.2018 г. на ИД на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР както следва:

В ДВ, бр. 99 от 30.11.2018 г. е обнародвана Заповед № РД-16-18 от 07.11.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на поземлени имоти 000111, 000228, 000229, 000231, 000232, 000556, 000557 и частта от 000233 , за която Заповед № РД-18-03-3 от 12.02.2014 г. на началника на СГКК – Варна, е отменена, с. Ново Оряхово, община Долни чифлик; поземлени имоти 000994, 009911, 009912, 015021, 015022, частта от 190002, за която Заповед № РД-18-03-2 от 12.02.2014 г.