.№ 24-22342-09.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
17.10.2018
ДО Г-Н ДИМИТЪР АСЕНОВ БОШНАКОВ гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов №113
Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОШНАКОВ,

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по постъпило заявление вх. № 01-367370-21.09.2018 г. от г-н Митко Асенов Бошнаков е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на град Златоград, община Златоград, област Смолян.

Изменението се състои в нанасяне на липсваща сграда в поземлен имот с идентификатор 31111.5.38 (стар № 005038), върху който е възстановена собствеността на Вашия наследодател Асен Иванов Бошнаков.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище, както и да направите писмени искания и/или възражения.

Производството по отстраняване на явна фактическа грешка ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставената Ви  възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

 

 

                                    НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                                  ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

Дата на поставяне на таблото:09.10.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри