Доставка и монтаж на климатична техника – централна климатизация на приемна за граждани и служебни помещения на Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас

Версия за печатВерсия за печат
Статус на обществената поръчка: 
Възложена
Прикачени документиДатаРазмер
File dd-39-2015akvainvestproeood.pdf28/04/154.55 MB
File protokolocenkaoferti_0.pdf24/04/15743.03 KB

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9040682 от 09.04.2015 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Доставка и монтаж на климатична техника – централна климатизация на приемна за граждани и служебни помещения на Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас, разположени в административната сграда на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в гр. Бургас, бул. “Стефан Стамболов” № 120, самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.58.1.3 по КККР на гр. Бургас“, с параметри, съгласно техническото задание, в рамките на прогнозната стойност.  

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Бургас 7000, бул. „Стефан Стамболов” № 120, етаж. 4, в срок до 13:00 ч. на 23.04.2015 г.

Пълната документация за участие е достъпна на интернет адрес http://www.cadastre.bg/public-contracts/ - „Профил на купувача”, раздел „Публични покани“.

Отварянето на офертите ще се състои на 23.04.2014 г. от 14.00 ч. в гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 120, ет. 4, в кабинета на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.