Изх.№ 22-271-09.10.2018 г. По преписка: 01-262134-12.07.2018 г.ДО ЦВЕТА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА-ШИВАЧЕВА АТАНАС ГЕОРГИЕВ ШИВАЧЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
18.10.2018
ДО ЦВЕТА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА-ШИВАЧЕВА АТАНАС ГЕОРГИЕВ ШИВАЧЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК-гр.Бургас е постъпило заявление с вх.№01-262134-12.07.2018г., подадено от Пламена Костадинова Георгиева-Върбанова, с което желаe да бъде променена влезлата в сила кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на гр.Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на изпълнителния директор на АГКК – София, по отношение на самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 07079.615.72.1.5, находящ се в гр.Бургас, ул. Уилям Гладстон № 89-91.

Искането е на основание чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и състои в заличване на СОС  с идентификатор 07079.615.72.1.5, като на негово място се нанасят два нови СОС с идентификатори 07079.615.72.1.19 и 07079.615.72.1.20, съгласно одобрени архитектурни чертежи и вписване на собственост в обектите, а именно в СОС с идентификатор 07079.615.72.1.19 се вписват като собственици Тодор Кръстев Върбанов и Пламена Костадинова Георгиева-Върбанова, съгласно документ за собственост – нотариален акт № 200 том 3 дело 1191 от 10.02.1994г., издаден от Районен съд - гр.Бургас, а в СОС с идентификатор 07079.615.72.1.20 се вписват като собственици Атанас Георгиев Шивачев и Цвета Николова Цветкова с документ за собственост – нотариален акт № 24 от 23.09.1993г., издаден от РС БУРГАС.

За изпълнение на заявената услуга СГКК-Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на КККР на гр.Бургас по отношение на СОС с идентификатор 07079.615.72.1.5. В тази връзка и на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.1 и ал.3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и в случай на желание да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр.Бургас по отношение на СОС с идентификатор 07079.615.72.1.5, така както е показано на схема-проекти №№15-590890-20.08.2018г. и 15-590895-20.08.2018г..

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                            ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 10.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 18.10.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри