Изх.№ 22-51-13.03.2019 г. По преписка: 01-43856-01.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
22.03.2019
ДО: ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ КЕРИН
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-43856-01.02.2019  г. /наш/ от ОБЩИНА БУРГАС във връзка с писмо вх. 01-28616-23.01.2019 г. също от ОБЩИНА БУРГАС  и двете с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-9/ 30.01.2009 г. на ИД на АГКК, КККР на гр. Бургас, общ. Бургас,  състоящо се в промяна на границите на поземлени имоти с идентификатори 07079.609.273, 07079.609.268 и 07079.609.234, съгласно представените документи и доказателства, проект за изменение изработен от правоспособното по ЗКИР лице инж. Т. Вачкова  и така както е показано на приложената към настоящото уведомление скица – проект № 15-95424-05.02.2019 г. на СГКК Бургас.

 Правното основание на административното производство е в чл. 51, ал. 1, т.2 ЗКИР. Искането е във връзка с отстраняване  на грешка в кадастралната карта на гр. Бургас, като се отразява коректно  уличнорегулационната линия на ул. „Алеко Богориди“  /ПИ 07079.609.273/ с УПИ ІІІ-2075, кв.63  по плана на ЦГЧ – гр. Бургас /ПИ 07079.609.234/, в следствие на което се променя и границата между ПИ07079.609.273 и 07079.609.268- ул. „Алеко Богориди“ и ул. „Оборище“. Представени  са доказателства,  че действащия регулационен  план  е приложен по смисъла на §22 от ЗУТ по отношение на УПИ ІІІ-2075, кв.63-  ПИ 07079.609.234.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на КККР  гр. Бургас.

В тази връзка като заинтересована страна и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с преписката и да изразите писмено становище.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на заповед за изменение на КККР  гр. Бургас, по реда на чл. 54, ал. 4 ЗКИР. 

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:                                                                                                                          ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

Дата на поставяне на таблото: 14.03.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 22.03.2019 г.

Длъжностно лице: .............................................

Ст.експерт административно обслужване      

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри