Изх.№ 24-12649-08.05.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.06.2019
Десислава Иванова Кръстева
Публикация на:: 
Монтана

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-146628-03.04.2019 г. от Ивайло Давидков Георгиев, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана,

 

за сграда с идентификатор 48489.13.289.1 (за която в КРНИ като собственик е записан Давидко Георгиев Давидков, чийто наследник сте Вие),

с административен адрес: гр.Монтана,  ул.”Иларион Драгостинов” № 18,

 

Изменението се изразява в изработването на  схема на самостоятелен обект – втори етаж в сградата и се извършва въз основа на представените към заявлението документи, одобрен архитектурен проект и проект за изменение на КККР на лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра.

На основание чл.34, ал.1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК Монтана, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към Заявление вх.№ 01-146628-03.04.2019 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК Монтана, гр.Монтана,   пл.”Жеравица” № 3, ет.3 или да представите в сградата на СГКК Монтана на посочения адрес.

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК Монтана ще продължи процедурата по изменение на КК и КРНИ на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана.

 

 

Дата на залепване на таблото: 11.06.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 19.06.2019 г.

 

 

                                                                        Началник служба: …………………….

                                                                                                         / инж.К.Гълчанова /

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри