Изх.№ 24-15969-12.06.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.06.2019
ДО Г-Н АНГЕЛ СТОЯНОВ КЮЧУКОВ гр.Асеновград, ул.Родина №1
Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЮЧУКОВ,

 

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по постъпило заявление вх.№ 01-213237-16.05.2019 г. от г-н Стефан Асенов Кючуков е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на село Треве, община Баните, област Смолян.

Изменението се състои в нанасяне на селскостопанска сграда в поземлен имот с идентификатор 72922.3.100 (бивш 003100),  както и в правилното отразяване на границите на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 72922.3.148 (бивш 003148), съгласно проект, изготвен от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище, както и да направите писмени искания и/или възражения.

Производството по отстраняване на явна фактическа грешка ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставената Ви  възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

 

         ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:12.06.2019г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри