Изх.№ 24-17168-03.08.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2018
ДО: АНГЕЛИНА МИХАЙЛОВА ТОПУЗЛИЕВА гр.Кърджали, ул.“Възрожденска“ №27 ДО: МАРИЯНА РАДЕВА КОСТАДИНОВА гр.Кърджали, бул.“България“ №53, вх.А, ет.3, ап.6 ДО: МАРИЯ ЯНЧЕВА ТОПУЗЛИЕВА гр.Кърджали, бул.“Осми март“ №23, вх.А, ет.5, ап.50 ДО: ЙОРДАНКА ЯНЧЕВА ПЕТРОВА гр.Кърджали, ул.“Възрожденска“ №27
Документи: 
Публикация на:: 
Кърджали

На основание  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-402464/19.12.2017 г. и рег.№05-9578/09.07.2018 до Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Кърджали е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, за сграда с идентификатор 40909.124.162.1, находяща се в гр.Кърджали, ул.“Възрожденска“ №27.

С проекта за изменение се отстранява непълнота и грешка в КККР, състояща се в разделяне на сградата на източна и западна част, съгласно документите за собственост.

          На основание чл.34, ал.3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност като заинтересовани лица да се запознаете с изменението в Служба по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №79, етаж І.

 При неполучаване на уведомлението същото се публикува на електронната страница на АГКК  и се поставя на таблото за обяви в СГКК Кърджали.

 

 

 

Началник на СГКК Кърджали:............................................

                                                           /инж.С.Зафирова/

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри