Изх.№ 24-18167-15.08.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2018
ДО: АНТОАНЕТА МИТКОВА САРАКИНОВА гр.Крумовград, ул.“Капитан Петко войвода“ №73
Документи: 
Публикация на:: 
Кърджали

На основание  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-303728/08.08.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Кърджали е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград, за сграда с идентификатор 39970.503.596.1, находяща се на ул.“Капитан Петко войвода“ №73.

С проекта за изменение се заличават самостоятелните обекти в сградата.

          На основание чл.34, ал.3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност като заинтересовани лица да се запознаете с изменението в Служба по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №79, етаж І.

 При неполучаване на уведомлението същото се публикува на електронната страница на АГКК  и се поставя на таблото за обяви в СГКК Кърджали.

 

 

Началник на СГКК Кърджали:............................................

/инж.С.Зафирова/

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри