Изх.№ 24-24316-30.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
15.11.2018
ДО: МУСТАФА МЕХМЕД МЕХМЕД община Крумовград, п.к.6920, с.Звънарка, №71
Документи: 
Публикация на:: 
Кърджали

          На основание  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-406887/18.10.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Кърджали е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Звънарка, община Крумовград, за имот с идентификатор 30538.35.8,  с адрес на имота с.Звънарка, №71.

С проекта за изменение се отстранява непълнота и грешка в КККР, състояща се в отразяване на границите на имот на Севда Миранова Карамфилова /Шазие Мустафа Караосман/, представляващ парцел IV, с неуредени предаваеми части по регулация, за имотни граници в кадастралната карта.

          На основание чл.34, ал.3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност като заинтересовани лица да се запознаете с изменението в Служба по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №79, етаж І.

 При неполучаване на уведомлението същото се публикува на електронната страница на АГКК  и се поставя на таблото за обяви в СГКК Кърджали.

 

 

Началник на СГКК Кърджали:............................................

/инж.С.Зафирова/

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри