Изх.№22-246-13.09.2018 г. По преписка: 01-271243-18.07.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
22.09.2018
ДО ВАСИЛКА ТРЕНДАФИЛОВА ЩЕРЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Бургас е постъпило заявление вх. № 01-271243-18.07.2018 г. /наш/, подадено от „КОРБИ“ ООД, с което се иска изменение на кадастралната карта на с.Константиново по отношение на имот с идентификатор 52279.501.309. Изменението се състои в разделяне на имота и образуване на два нови имота с идентификатори 52279.501.586, съответстващ на УПИ XII-81, кв.21 по плана на с.Константиново и 52279.501.587, съответстващ на УПИ XI-81, кв.21 по плана на с.Константиново, така както е показано на скица-проект №15-563704-09.08.2018 г. на СГКК-Бургас.

В кадастралния регистър имот с идентификатор 52279.501.309 е записан на Йовчо Георгиев Йовчев и Петър Янков Щерев, без документ. След изменението новообразуван имот с проектен идентификатор 52279.501.586 /УПИ XII-81, кв.21/  се записва на Йовчо Георгиев Йовчев и Петър Янков Щерев, без документ, а имот с проектен идентификатор 52279.501.587 /УПИ XI-81, кв.21/   се записва на „КОРБИ“ ООД, с документ за собственост: нот.акт №181, т.18, дело 4290, рег.7155 от 30.06.2004 г. на Служба по вписванията Бургас.

         По стартиралата адм. процедура за изменение на КККР гр.Ахтопол, общ.Приморско на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КРНИ на с.Константиново, общ.Камено по отношение на имот с идентификатор  52279.501.309, така както е показано на скица-проект №15-563704-09.08.2018 г. на СГКК-Бургас.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                    ИНЖ. ГАЛИНА НИКОВА

Заповед № РД-20-93/12.09.2018

На ИД на АГКК София

 

Дата на поставяне на таблото: 14.09.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 24.09.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри