Изх. № 01-344560/07.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
15.11.2018
До: Веселин Илиев Сиврийски ул. „Брегалница” № 1, ет. 6, ап. 612 гр. Варна
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-344560/05.09.2018 г. от Стоянка Запрянова Стоилова, в  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пловдив, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, започва производство за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, общ. "Марица", засягащо сграда с идентификатор 11845.502.430.1, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици. В седемдневен срок от получаване на писмото, имате възможност, в СГКК – гр. Пловдив, да се запознаете с проекта за изменение на КККР и да изразите становище по започналото административното производство. При неизразяване на становище процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред. Ще бъде издадена заповед, за която отново ще бъдете уведомени.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК – Пловдив: 07.11.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 14.11.2018 г.

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри