Изх. № 01-379450/07.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
15.11.2018
ДО ВЕЛИЧКА ХРИСТЕВА МУТАФЧИЙСКА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”СКОПИЕ” №43 ЕТ.2 АП.2
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-379450/02.10.2018 г. от Димчо Лазаров Лазаров в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КР на гр.Пловдив общ.Пловдив, на  самостоятелни обекти   с ИД 56784.530.2189.1.1 и 56784.530.2189.1.2, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права. В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите и Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие ще бъдете отново  уведомени.

 

 

 

                                                                              Началник на СГКК - Пловдив

                                                                                                                                    /инж.Никола Бадев/

 

 

Дата на поставяне на таблото: 07.11.2018 г.

Дата на сваляне от таблото:     14.11.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри