Изх. № 22-269-08.10.2018 г. По преписка: 01-127923-12.04.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
17.10.2018
ДО РОСЕН ЖЕЙНОВ ЖЕЙНОВ ЕЛИСАВЕТА ЖЕЙНОВА КАЛЧЕВА РУСИ ЙОРДАНОВ ЖЕЙНОВ ДОНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЙНОВА КЕРА ИВАНОВА КОЕВА ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ РАЙНА ТРЕНДАФИЛОВА ПАНАЙОТОВА СТЕФАН ТРЕНДАФИЛОВ ПРАМАТАРОВ ПЕНКА СТАЙКОВА АТАНАСОВА СТЕФКА СТАЙКОВА ГЕОРГИЕВА РОЗА МАНАСИЕВА АТАНАСОВА КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ КУНЧЕВ АТАНАС СТЕФАНОВ КУНЧЕВ ЯНКА СТЕФАНОВА РОГЛЕВА МАРИЙКА СТЕФАНОВА ДОБРЕВА ЖАНЕТА НЕДЯЛКО ЖЕЙНОВА КАТАРИНА НЕДЯЛКО ЖЕЙНОВА ГЕОРГИ ТРИФОНОВ НИКОЛОВ ЙОВКА ТОНЕВА НИКОЛОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-127923- 31.08.2018г. /наш/ от ЕРЕДЖЕБ РАФЕТ КЕМАЛ, чрез пълномощник Мария Димитрова Димитрова с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-35/ 26.04.2016 г.  на Изпълнителния директор на АГКК КККР на  кв. Банево, гр. Бургас, общ. Бургас,  състоящо се в промяна на границите на поземлен имот  с идентификатор 07079.705.2121 с  ПИ  07079.705.2120, 07079.705.2152 и 07079.705.2153,  съгласно приложените документи за собственост, проект за изменение изработен от правоспособното по ЗКИР лице „Геопартнер – Вр.“ ООД  и така както е показано на приложената към настоящото уведомление скица - проект. Правното основание на административното производство е в чл. 51, ал. 1, т.2 ЗКИР във връзка с нанасяне в КККР на гр. Бургас на действащия подробен устройствен план по отношение на ПИ 07079.705.2121 – УПИ ХVІІ-121, кв. 7 по плана на в.з Боровете кв. Банево, гр. Бургас и съгласно скица- проект № 15- 711178-03.10.2018 г. на СГКК Бургас.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на КККР  на гр. Бургас, общ. Бургас.

В тази връзка като заинтересовани страни и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с преписката и да изразите писмено становище.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на заповед за изменение на КККР  на кв. Ветрен, гр. Бургас, общ. Бургас, по реда на чл. 54, ал. 4 ЗКИР. 

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                                                                      ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

Дата на поставяне на таблото: 09.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 17.10.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри