Изх. № 22-270-08.10.2018 г. По преписка: 02-1311-25.07.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
17.10.2018
ДО ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА БЕЛЧЕВА – АНДРЕЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че с писмо  вх. № 02-1311-25.07.2018 г. ЕЛКАБЕЛ АД е оспорено изменението на КР за ПИ с идентификатор 07079.604.72, направено по ваше заявление вх. № 01-349146-10.11.2016, подадено чрез пълномощник Боян Койнов, състоящо се във вписване като собственици в горния имот на Лилия Иванова Белчева и Красимир Иванов Калинов, на основание представени заповед № 1908 от 21.10.1992 г. на кмета на община Бургас и нотариален акт № 383, том 2, регистър 3508 дело 379 от 26.06.1929 г. на нотариус при Бургаски окръжен съд. Поискано е Лилия Иванова Белчева и Красимир Иванов Калинов  да бъдат заличени като собственици в цитирания имот тъй като, Лилия Иванова Белчева и Станка Петрова Калиманова в качеството им на наследници на Иван Илиев Калиманов са сключили споразумение за прехвърляне на акции по чл. 18 от ЗППДОП от Елкабел АД като обезщетение за собственост върху 3800 кв.м от имота. Към преписката като доказателства са представени:

  1. Споразумение за прехвърляне на акции по чл. 18 от ЗППДОП от Елкабел АД;
  2. Акт за регистрация за удовлетворени реституционни права в компания;
  3. Клетвена декларация, разпределителен протокол
  4. Книга на акционерите на „Елкабел“ АД
  5. Временно удостоверение на Лилия Иванова Белчева
  6. Временно удостоверение на Станка Петрова Калиманова

В подкрепа на твърдението, че собствеността върху 3800 кв. м от ПИ с идентификатор 07079.604.72 е заменена с акционерно участие на Лилия Иванова Белчева и Станка Петрова Калиманова в качеството им на наследници на Иван Илиев Калиманов „Елкабел“ АД е постъпило и писмо от Министерство на икономиката.

На основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправям настоящото уведомление, като Ви приканвам в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) за се запознаете с преписката и да изразите писмено становище,  подкрепено с документи и доказателства искането на ЕЛКАБЕЛ АД.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

Дата на поставяне на таблото: 09.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 17.10.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри